دانلود کلیپ قصه موزیکال «خاله سیسرک و عامو میشه»

قصه موزیکال خاله سیسرک و عامو میشه با اجرای مرضیه رباطی را دانلود کنید

«خاله سیسرک و عامو میشه» (خاله سوسکه و عمو موشه) نوشته‌ی مرضیه رباطی، نام قصه‌ای به زبان لری است که به‌صورت ویدیوکلیپ موزیکال برای کودکان تولید شده است.

به گزارش پایگاه خبری سرخط، در تهیه این اثر،‌ علاوه بر مرضیه رباطی به عنوان نویسنده و گوینده،

انوش صدر، محمد اسدی و دکتر زینب موسوی نقش داشته‌اند و از تصویرسازی‌های آتنا رقائیان استفاده شده است.

ببینید: کلیپ قصه موزیکال «خاله سیسرک و عامو میشه»

  • نویسنده و اجراکننده: مرضیه رباطی  Story writer and narrator: Marzie Robati
  • موسیقی و صدابرداری: انوش صدر  Sound recordist: Anoosh Sadr
  • گوینده مرد: حامد بیرانوند Male narrator: Hamed Beiranvand
  • نقاش دیجیتال: محمد اسدی   Digital Painter: Mohamad Asadi
  • تصویرساز: آتنا رقائیان  Illustrator: Atena Refaeeyan

 

متن قصه خاله سیسرک و عامو میشه:

نویسنده: مرضیه رباطی

سلام و صد تا سلام
و دخترا گیس طلام

و کورا که نمونان
عزیز هفت تا حونان

چطوریه حالتو؟
گن نوعه احوالتو

اخماتو رته د یک؟
نشسیته تک و تک

بوییت سیتو د کجا
بوم تا د دلتو درا

بشینیتو و دورم
تا سیتو متل بوعم

یکی بی و یکی نی
غیر خدا کسی نی

و زیر سایه گرداو
سوسکی میاش میده تاو

دامن چین چین د ور
روسری گلدار د سر

لپاش دو تا انار بین
خواستگاراش هزار بین

رنگ ذغال بی چشاش
کسی د جاش خور ناش

د مینه زیرزمینی
کسین و چش نمینی

داش یه بوعه فقیری
ژاره مریض پیری

بوعش یه روز حناش کرد
سرو ساوعشه ماچ کرد

گت روله گیس قشنگم
امیده روز تنگم

جونم و سیقه تو با
تا که بوعت ها وه جا؟

خواستگارات جواب نک
یکیشون انتخاب بک

بوعته دلگیر نکو
تا نمردمه شی بکو

سوسک سیاه رت د فکر

وا خوش گت بوعم راس موعه د باید و حرفش گوش بکم.

بیتره یکینه انتخاب بکم، پس وریسا که آماده بوعه روعه سراغ کار و بارش

سرمه کشی د چشاش
کفش چق چقی کرد د پاش

چورشونه ون مینه ری
چشاش فقط و در بی

سیسرک جومه نازار
تنیا رت ری و بازار

و مین بازار رسس
قصاوعن دی و ترسس

قصاو ساطور و دس بی
سولاش تا پش سرش بی

پرس و جلو سیسرک
باله جومش زه و مرک

گت خاله سوسکه کجا
ساوعه رنگینه بلا

تش ونیه د ولات
جز م کسی ها و پات؟

اگر بیام کیخایی
نه د ره م میاری؟

سیسرک وا ناز و ادا
چشاشه برد د هوا

گت اگر که زنت بام
عمری م همسرت بام

اگر بوعه و قیمو
کسی نکه منجیمو
وا چی می زنی منه؟

 

قصاو چشاش بلاق بی
رگا ملش و طاق بی

گت د که تا که زنا
میسن د ری پیایا؟

بکی زوو درازی
وا جونت میکی بازی

می زنمت وا ساطور
موعه و جنگی ناجور

سیسرک خانم زرتلاق بی،یواش یواش اوما و دما و گت:

وه وه سرم بتاشه
زن تو قورسو جاشه

شی نمیکم و قصاو
همش بزنم و باو

خاله سوسکه دوتا پا داشت و دوتا پاهنی قرت کرد و بدو بدو رت تا رسس و بقالی

بقال سیلی د خاله سوسکه وش گت:

سوزه قشنگه چادری
بوعت نمیا چاکری؟

م هم مث کورش موعم
مونس دخترش موعم

اگر که دل دراری
میام و خواستگاری

سیسرک خانم که قیافه بقال خیلی هم و دلش نی ،نودلونه سیلی د بقال کرد و گت:

بو اگر که زنت بام
یاور و همدمت بام

اگر بوعه و قیمو
کسی نکه منجیمو
وا چی می زنی منه؟

بقال دمشه حل کرد و مری و خاله سوسکه حرد و گت:

هر چی بوعم موعی چش
قرار نی بوعی وه تش

منی یک و دو بکی
موفتی وه یه نک نکی

میزنمت وا جارو
میارم یه زنه نو

سیسرک خانم که خیلی د حرف زین بقال بدش اوماعه بی، پتش رت مین سرش، دساشه زه و کمر و گت:

گیسم بوعه تال و تال
کی زن میه و بقال؟

جاروت بوفته و میرات
یکین بحا که میحات

حیف م وا چش کال
شی نمیکم و بقال

صدای چق چق کفشا سیسرک خانم مین بازار پیچس ،اوفتا وه ره تا رسس وه دکون نجاری
نجار د دکو کرد و در تا بینه صدا پایا کیه که پیچسه

تا که خاله سوسکنه دی زه و زیر آواز:

زمستو بیه بهار
آهو اوما وه بازار

دامنت دشت و بیشه
کوره هرکس نعیشه

دختر دس پا حنا
حونه بوعت ها کجا

همه اهل بازار وا صدای آواز نجار ورگشتن و گز بورین و خاله سوسکه
خاله سوسکه خیلی خجالت میکشی اصلا خوشش د ای کار نجار نیما

اخمی کرد و گت:

چته چته دنگ نکو
عرصنه وم تنگ نکو

صداته ونی د سر
عالمه کردی خور

نجار سرش ون و هار وا ناراحتی گت:

ببخش ولا هول بیعم
تا یهو تونه دیعم

سیسرک خانم کمی حالش بیتر بی ،چادرشه جمع و جور کرد وا ناز گت :

ایسه اگر زنت بام
عمری م همسرت بام

اگر بوعه و قیمو
کسی نکه منجیمو
وا چی می زنی منه؟

نجار که وا رتی د حرف خاله سوسکه فکری کرد و گت:

فک نکی بوعی زنم
همش و ریت میخنم

بکی و داد و هوار
موفتی د بونه انبار

میزنمت وا چکش
نمیکشی آهه خوش

سوسک که ینونه اشنفت
چشاشه ری نجار بست

تو زن میحای یا کلفت
تش د مینه سرم رت

میشینم جفت بوعم
معسم و پا تش تاوعم

ولی هرگز و نجار
شی نمیکم عه هوار

سیسرک خانم ناراحت و پریشو اوفتا وه ره

داشت و آخر بازار میرسس.

ناراحت بی که کسی و دلش نی تا روعه سر زندگیش
رسس و دکون قنادی.

گری ایسا گت ایسه که ها روم حونه حداقل تیکه شیرینی سی بوعه سیسرک بخرم

دکون قنادی دکون عامو میشه بی
خاله سیسرک جلو رت و سلامی کرد و گت :

ای کیکا مینه سینی
کیلو چنی شیرینی ؟

عامو میش قناد وا خجالتی سیلی د سیسرک خانم کرد و گوت:

جای شما مینه دله
شیرینیام چه قابله

نقل و نبات دوره سرت
مغازمم و خر سرت

اگر که نامزد ناری
بیام و خواستگاری؟

حونتو د کوم کیچا؟
عه روعی میمونم جا؟

سیسرک خانم که د رفتار میش قناد خوشش اوماعه بی سرش ون و هار و لپاش بیشتر د همیشه گل ونن و یواشی گوت:

د سر چارراه معینی
هیسیم د زیر زمینی

بعدشم بدو بدو رت و حونه
چند روز هنی عامو میش قناد وا دا میشه وا گل و شیرینی اومان و حونه بابا سیسرک

دا میشه تا چشش زنس و سیسرک خانم گوت:

دردت و جونم روله
عروسه حونم روله

سیقت بوعم گوم وه گوم
باید بوعی بعی خوم

سوزی بونم وا گنم
هفت شو عروسی بنم

داوعت وا زیربرنجی
سی ای عروسه قنجی

سیسرک خانم لوخنه ای کرد و وا ناز اول سیلی د دا میشه کرد بعدم سیلی د عامو میش قناد کرد بعدم وش گت:

اگر که م زنت بام
عمری م همسرت بام

اگر بوعه و قیمو
کسی نکه منجیمو
وا چی می زنی منه ؟

عامو میش قناد دمش من وه طاق

سیلی د جمع کرد و خاله سیسرک گت:

خدا نکه قی بکیم
میا که دوسی بکیم

اگر که هم دل بوییم
همیشه وا یک خوییم

اگر که بوعی وه زنم
سی چی باید تون بزنم؟

حرف می زنیم وا یکتری
تا پیش نیاعه درگیری

وا یک رفیقیمو بوعه
زندگی شیرین تر موعه

سیسرک خانم وا شنفتن حرفا عامو میش قناد فمس او کسی که میحاست واش زندگی بکنه بلاخره پیدا کرده

سیلی د بوعه سیسرک کرد و گت:

بوعه اجازه معی
تا که بوعم وه بعی؟

 

بابا سیسرک که خیلی خوشحال بی که دوما خویی گیرش اوماعه سیلی د خاله سیسرک و دا میشه و میش قناد کرد و گت:

ای کاره خیرمو خوعه
قومیمو مارک بوعه

دا میشه هم شروع کرد و کل زیعن و سیت بیارم حنن

بعد ونه سیسرک خانم و میش قناد یه زندگی خیلی قشنگی وا یک شروع کردن و متلمو ایما هم رسس وه آخرش

عه روله یا شیرینم
امیدیا سرزمینم

متل رسس و آخر
هنی میام گلی تر

دس خدا یاره تو
خدا نگهدارتو

نویسنده: مرضیه رباطی

پایان/

nhkg,n rwi l,cd;hg gvd ohgi sdsv; , uhl, ldai lvqdi vfhxd lpln hsnd hk,a wnv

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت های بعد فرم نظر